Privacystatement

Yeniaşcı LETSELSCHADE ADVOCATUUR B.V.

Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelt Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. in bepaalde gevallen een derde partij in (denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een medisch deskundige). U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan mij wordt verstrekt, of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. waarborgt derhalve de bescherming van de privacy van personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Ons kantoor neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. verwerkt.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

Middels dit privacy statement wordt u onder andere geïnformeerd over:

 • – voor welke doeleinden de persoonsgegevens door Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. worden verwerkt
 • – welke persoonsgegevens door het kantoor worden verwerkt
 • – de personen van wie Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. persoonsgegevens verwerkt
 • – welke rechten u hebt

Onderaan dit privacy statement vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en een link naar onze algemene voorwaarden.

Wat zijn de verwerkingsdoeleinden van Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V.?

 • – Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst van opdracht tussen u en Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V.
 • – Het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • – Het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand (‘’een toevoeging’’) bij de Raad voor Rechtsbijstand
 • – Het bijhouden van een klantenbestand
 • – Het opnemen en onderhouden van contact met cliënten
 • – Het innen van declaraties
 • – Advisering, bemiddeling en verwijzing
 • – Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld bewaartermijnen)

Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de bovenvermelde doeleinden.

Welke persoonsgegevens worden door Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. verwerkt?

Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd.

 • – U kunt daarbij denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres.
 • – In strafzaken worden tevens (justitiële) gegevens i.v.m. uw strafdossier verwerkt en uitgewisseld met het Openbaar Ministerie, de Rechtbank en in bepaalde gevallen forensisch deskundigen ten behoeve van de uitvoering van gerechtelijke procedures.
 • – In letselschade zaken worden naast de bovenvermelde persoonsgegevens ook medische gegevens verwerkt ten behoeve van de uitvoering van (gerechtelijke) procedures. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een medisch deskundige en/of het opvragen van medische rapporten bij uw huisarts of medisch specialist.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Beveiliging persoonsgegevens

Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende praktische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingniveau te waarborgen. In het geval Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. gebruikt maakt van diensten van derde partijen zoals een IT-leverancier, zal Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

In het kader van praktische en organisatorische maatregelen worden alle medewerkers en stagiair(e)s die werkzaam zijn bij Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. gebrieft over het kantoorbeleid in het kader van de bescherming van persoonsgegevens. Op alle afdelingen van ons kantoor hangen posters ter herinnering van de in acht te nemen maatregelen in het kader van bescherming van de persoonsgegevens van onze cliënten. Voor de afvalverwerking van het kantoor is voorts een apart bedrijf ingeschakeld. Afval waarop mogelijk persoonsgegevens staan wordt door Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. in een (alleen voor medewerkers van Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. toegankelijke) vergrendelde/versleutelde container gedeponeerd.

Derde partijen en de verwerkingsovereenkomst

Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van onze eerder genoemde verwerkingsdoeleinden. Hierbij valt o.a. te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. Hierbij kunt u ook denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met gerechtelijke procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Derde partijen die zelf verwerkingsverantwoordelijke zijn

Door Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere ) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigen rapport.

Raad voor Rechtsbijstand

Ter verduidelijking bespreken wij de Raad voor Rechtsbijstand. Hoewel met de Raad voor Rechtsbijstand persoonsgegevens worden uitgewisseld voor de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand is de verwerkingsovereenkomst tussen de advocaten van Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. en de Raad voor Rechtsbijstand niet van toepassing. Dit komt omdat beide partijen als verwerkingsverantwoordelijke zijn aan te merken. Wat dit precies betekent kunt u lezen in het artikel via de onderstaande link. https://www.rvr.org/nieuws/2018/april/verwerkersovereenkomst-voor-privacywetgeving-niet-noodzakelijk.html

Van wie verwerkt Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. persoonsgegevens?

 • – Cliënten van Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V.;
 • – Gebruikers van het contactformulier op de website www.yeniasci.nl
 • – Personen die op enige wijze (schriftelijk of telefonisch) contact opnemen met Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V.

Waarom mag Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. uw persoonsgegevens verwerken?

Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. mag uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 AVG verwerken op grond van één of meerdere van de volgende redenen:

 • – U hebt Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. toestemming gegeven voor de verwerking; (art. 6 lid 1 sub a AVG)
 • – De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V.; (art. 6 lid 1 sub b AVG)
 • – Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. heeft een wettelijk verplichting (bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) om uw persoonsgegevens te verwerken; (art. 6 lid 1 sub c AVG)
 • – Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens

http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-6-rechtmatigheid-van-de-verwerking-EU-AVG.htm

Bewaartermijn persoonsgegevens

Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist. De wettelijke bewaartermijnen zijn opgenomen in artikel 8 van onze algemene voorwaarden. Klik hier om onze algemene voorwaarden te bekijken

Welke rechten heeft u als betrokkene?

 • – recht op informatie (ontvangst privacyverklaring) (artikel 13 en 14 AVG)
 • – recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke bij Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. (artikel 15 AVG)
 • – recht op correctie/rectificatie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens) (artikel 16 AVG)
 • – recht van verzet
 • – recht op dataportabiliteit / overdraagbaarheid (artikel 20 AVG)
 • – recht op vergetelheid (artikel 17 AVG)
 • – recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG)
 • – recht om eerder gegeven toestemming aan Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. in te trekken.
 • – recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken* zoals hiervoor bedoelt, kunt u richten aan: Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V.: info@yeniasci.nl t.a.v. Mr. E. Yeniaşcı. * Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon vertrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Indienen klacht

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens.

Aanpassing privacystatement

Yeniaşcı Letselschade Advocatuur B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacystatement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Contact:

Bij vragen of opmerking over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen met Mr. E. Yeniaşcı via info@yeniasci.nl o.v.v. het onderwerp ‘’persoonsgegevens/ privacystatement’’.

Dit privacystatement is op d.d. 01.02.2019 vastgesteld.

error: Onze inhoud is afgeschermd!