Algemene voorwaarden

Yeniasci Letselschade Advocatuur B.V.

Kantoor de rechtsvorm waarin een advocaat alleen of met andere advocaten de rechtspraktijk uitoefent. Het Advocatenkantoor Yeniasci B.V. gebruikt de handelsnaam Yeniasci Letselschade Advocatuur. Advocaat van Yeniasci Letselschade Advocatuur werkt voor eigen rekening en risico en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor opdrachten dan wel werkzaamheden van andere advocaten die eveneens op eigen rekening en risico werkzaam zijn binnen het samenwerkingsverband Yeniasci Letselschade Advocatuur. Een overeenkomst van opdracht is uitsluitend een aangelegenheid tussen de zelfstandige advocaat en cliënt.

Voorwaarden de algemene voorwaarden van het kantoor.

Artikel 1 – rechtsverhouding

1.1 Aanbiedingen en aanvaardingen worden geacht door het kantoor te zijn gedaan, zodat opdrachten uitsluitend door het kantoor kunnen zijn ontvangen dan wel gegeven.

1.2 Het kantoor is bevoegd een opdracht door een derde te laten uitvoeren. Het kantoor is vrij in de keuze van de derde.

1.3 Indien het kantoor tezamen met een derde een opdracht heeft ontvangen, dan zijn het kantoor en de derde voor het eigen aandeel aansprakelijk.

1.4 Indien het kantoor tezamen met een derde een opdracht heeft gegeven, dan zijn het kantoor en derde voor het eigen aandeel verbonden.

Artikel 2 – uitvoering

2.1 Het kantoor is bevoegd een overeenkomst terstond te beëindigen, indien de overeenkomst naar het inzicht van het kantoor niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een advocaat dient te betrachten.

2.2 Het kantoor is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing omtrent de uitvoering van een opdracht, indien de aanwijzing naar het inzicht van het kantoor niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een advocaat dient te betrachten.

2.3 Het kantoor levert een inspanning voor de uitvoering van een opdracht.

2.4 Het kantoor is bevoegd van een gestelde termijn af te wijken.

2.5 Indien de cliënt zich niet kan verenigen met de wijze waarop een opdracht is uitgevoerd, dan dient de cliënt dat binnen vier weken na facturering voor de opdracht schriftelijk en gemotiveerd aan het kantoor te melden, bij gebreke waarvan de cliënt terzake alle rechten en weren verwerkt. Voor een klacht ten aanzien van de in-houd geldt een termijn van zes maanden. Voor de vol-ledigheid wordt verwezen naar de klachtenregeling van mijn kantoor.

Artikel 3 – inlichtingen en bescheiden

3.1 De client dient de inlichtingen te verstrekken en de bescheiden af te geven die nodig zijn voor de uitvoering van een opdracht.

3.2 Zodra een opdracht is uitgevoerd, is het kantoor bevoegd door de client afgegeven bescheiden terstond terug te geven.

Artikel 4 – facturering

4.1 Het kantoor rekent voor de uitvoering van een opdracht een uurtarief, exclusief omzetbelasting en door derden in rekening gebrachte kosten die zijn verbonden aan de uitvoering van de opdracht.

4.2 Betaling dient plaats te vinden binnen twee weken na factuurdatum door bijschrijving op een door het
het kantoor aangewezen rekening onder vermelding van het factuurnummer.

4.3 Zolang voor de uitvoering van een opdracht geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan is het kantoor bevoegd:

  • – de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen.
  • – de teruggave van door de client afgegeven bescheiden op te schorten.
  • – tot verrekening over te gaan met gelden die het kantoor voor de client op een derdenrekening heeft ontvangen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van client.

Artikel 5 – aansprakelijkheid

5.1 Het kantoor is tegenover de client of derde niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de uitvoering van een opdracht, ongeacht de aard van de aansprakelijkheid en ongeacht de aard van de schade.

5.2 Indien de aansprakelijkheid van het kantoor niet kan worden uitgesloten, dan is de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot de uitkering die het kantoor verkrijgt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, deze verzekering is verhoogd met het eigen risico.

5.3 Indien de aansprakelijkheid van het kantoor niet kan worden uitgesloten en onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering kan worden verkregen, dan is de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het honorarium dat het kantoor heeft ontvangen voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 6 – verjaring

Rechtsvorderingen verjaren door verloop van twaalf maanden na aanvang van de dag volgende op die waarop een opdracht is uitgevoerd dan wel bekendheid kon bestaan met de schade die verband houdt met de uitvoering van een opdracht.

Artikel 7 – toepasselijkheid

7.1 De voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen van het kantoor, aanvaardingen door het kantoor en overeenkomsten met het kantoor.

7.2 Een van de voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk door het kantoor is aanvaard.

Artikel 8 – wettelijke bewaartermijnen

8.1 Zaak dossiers worden tot vijf jaar na het afsluiten van een zaak bewaard.

8.2 Administratieve gegevens worden tot zeven jaar na het afsluiten van een zaak bewaard. (het betreft hier onder meer financiële administratie.) Na verloop van deze termijnen worden alle gegevens definitief vernietigd c.q. verwijderd.

Artikel 9 – privacy statement

9.1 Op de website van Yeniasci Letselschade Advocatuur B.V. www.yeniasci.nl vindt u onze privacy statement. Middels onze privacy statement wordt u o.a. geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens door het kantoor en de verwerkingsdoeleinden van het kantoor.

9.2 Met de ondertekening van de opdrachtovereenkomst en de acceptatie van de algemene voorwaarden bevestigt u de privacy statement op onze website te hebben gelezen en te zijn geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens.

error: Onze inhoud is afgeschermd!